Schedules for July

31-Jul 2022 (sun), 9pm-11pm; Sheung Wan Sports Centre

24-Jul 2022 (sun), 9pm-11pm; Hong Kong Park Sports Centre

香港公園體育館位於中環紅棉道29號,纜車站隔離

17-Jul 2022 (sun), 9pm-11pm; Sheung Wan Sports Centre

10-Jul 2022 (sun), 9pm-11pm; Hong Kong Park Sports Centre

3-Jul 2022 (sun), 9pm-11pm; Hong Kong Park Sports Centre