Schedules for October

30-Oct 2022 (sun), 9pm-11pm;Sheung Wan Sports Centre

23-Oct 2022 (sun), 9pm-11pm;Hong Kong Park Sports Centre

香港公園體育館位於中環紅棉道29號,纜車站隔離

16-Oct 2022 (sun), 9pm-11pm;Sheung Wan Sports Centre

2-Oct 2022 (sun), 9pm-11pm;Sheung Wan Sports Centre